Ochrana a spracovanie osobných údajov

  1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o.  spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Lara Skin s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Inclub Official s.r.o.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • spoločnosť Lara Skin s.r.o.
   Werferova 6 Košice – mestská časť Západ 040 11 IČO: 53 200 900  (ďalej primerane len “predávajúci” alebo „ Lara Skin official, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 33507/V ako sprostredkovateľ,
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

  spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s. r. o. , IČO 35 834 498, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,

  • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

  1. Registrácia a prevádzka e-shopu

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o.spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • spoločnosť Lara Skin s.r.o., Werferova 6 Košice – mestská časť Západ 040 11 IČO: 53 200 900  (ďalej primerane len “predávajúci” alebo „ Lara Skin, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 33507/V. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
  1.  Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o.spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o.je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • spoločnosť v prípade telefonickej podpory, Lara Skin s.r.o.
  • spoločnosť Lara Skin s.r.o. v prípade e-mailovej podpory,

  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

  1. Riešenie sťažností zákazníkov

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

  1. Poskytovanie podpory cez Facebook

  V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Lara Skin s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

  Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

   

  1. Rozosielanie marketingových materiálov

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o. spracúva na účely rozosielania marketingových a edukačných materiálov nasledovné osobné údaje: Meno, Priezvisko, E-mailová adresa, Číslo, odpovede dotazníkov a Cookies.

  Tieto údaje mohli byť získané iba legálnou formou po odsúhlasení spracovania hore uvedených údajov na účel marketingových aktivít.

  1. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Lara Skin s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Lara Skin s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Lara Skin s.r.o., údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Lara Skin s.r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti Lara Skin s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Lara Skin s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

  1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Lara Skin s.r.o.

  Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

  Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

   

  1. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

  Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Lara Skin s.r.o.:

  1. a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti,
   b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
   c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

  Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

  1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

  Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Spoločnosť Lara Skin, s.r.o., Werferova 6 Košice – mestská časť Západ 040 11 IČO: 53 200 900  (ďalej primerane len “predávajúci” alebo „ Lara Skin, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 33507/V , e-mailová adresa: info@laraskin.sk , tel: +421944120062 (ďalej len „spoločnosť Lara Skin s.r.o., ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

  1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

   

  1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

  Spoločnosť Lara Skin s.r.o.  spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Lara Skin s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

  Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Lara Skin s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • spoločnosť Lara Skin s.r.o.
   Werferova 6 Košice – mestská časť Západ 040 11 IČO: 53 200 900  (ďalej primerane len “predávajúci” alebo „ Lara Skin, s.r.o.“ ) je zapísaná v obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 33507/V ako sprostredkovateľ,
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

  spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s. r. o. , IČO 35 834 498, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I ako sprostredkovateľ dodávajúci IT systém na plánovanie ciest pri doručovaní,

  • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Lara Skin s.r.o.

  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.